Regulamin


§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, dostępnego pod adresem URL: https://www.psiesucharki.pl/, dalej nazywanego "Sklepem".
 2. Sklep jest prowadzony przez Reflect Group Szymon Frieske ul. Naramowicka 266 C  61-601 Poznań NIP: 9721087042 , zwanym dalej "Administratorem".
 3. Właścicielem Sklepu jest Reflect Group Szymon Frieske ul. Naramowicka 266 C  61-601 Poznań NIP: 9721087042. Prawa autorskie do wszelkich utworów i wzorów udostępnionych w Sklepie należą do: Mieszko Saktura, ul. Senatorska 72/44 Łódź. 
 4. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu.

§ 2. Definicje

 • Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
 1. Sklep - platforma sprzedażowa działająca w domenie https://www.psiesucharki.pl/.
 2. Klient - podmiot dokonujący zakupów w Sklepie.
 3. Użytkownik - osoba korzystająca z internetu, która odwiedza stronę Sklepu.
 4. Konto Klienta - zintegrowany z Sklepem system, służący do obsługi zakupów.
 5. Newsletter - opcjonalny serwis emailowy dla Użytkowników, którzy się na niego zapisali.

§ 3. Polityka prywatności

 1. Wypełniając formularz zakupu, Klient zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora w celu realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych jest Reflect Group Szymon Frieske ul. Naramowicka 266 C  61-601 Poznań NIP: 9721087042. 
 3. Dane osobowe są przetwarzane tylko w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia i mogą być użyte do celów promocyjnych, jeśli Klient wyrazi na to zgodę.
 4. Właścicielem danych osobowych jest Mieszko Saktura, ul. Senatorska 72/44 Łódź, który udostępnia Administratorowi dane osobowe w celu ich przetwarzania w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. 

§ 4. Wymogi techniczne

 • Korzystanie ze Sklepu wymaga:
 1. aktywnego połączenia z internetem,
 2. włączonej obsługi plików cookies i JavaScript w przeglądarce.

§ 5. Zasady dokonywania zakupów

 • Przed finalizacją zakupu, Sklep informuje Klienta o:
 1. szczegółach produktu,
 2. całkowitych kosztach zamówienia wraz z podatkami i kosztami transportu,
 3. sposobach i terminach płatności oraz realizacji zamówienia.

Zamówienia można składać bez rejestracji w Sklepie.

Sklep oferuje różne sposoby płatności, w tym elektroniczne.

§ 6. Reklamacje

 1. Klient ma prawo zgłaszać reklamacje za pośrednictwem odpowiedniego formularza w związku z zakupionymi produktami, które mogą być składane drogą elektroniczną.
 2. Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni od ich otrzymania. Rozstrzygnięcie reklamacji jest przekazywane Klientowi w formie elektronicznej lub pisemnej.

§ 7. Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy zakupu w terminie 14 dni bez podania przyczyny. 
 2. Chęć zwrotu należy zgłosić przez formularz 
 3. Zwrot płatności jest realizowany w taki sam sposób, jak została dokonana płatność, chyba że Klient zdecyduje inaczej.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może być zmieniany, a o wszelkich zmianach Klienci będą informowani na drodze elektronicznej.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 3. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji zgodnie z informacjami dostępnymi na stronach internetowych odpowiednich instytucji.